ურღვევი კონტროლის საგამოცდო ლაბორატორია გახდა პირველი აკრედიტირებული ერთეული თავის სფეროში

15.11.2022

შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ ურღვევი კონტროლის საგამოცდო ლაბორატორიამ გაიარა აკრედიტაცია სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018 შესაბამისობაზე და გახდა საქართველოში პირველი აკრედიტირებული ლაბორატორია თავის სფეროში. აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი GAG-TL-0326. აკრედიტაციის სფეროს წარმოადგენს: მაგისტრალური გაზსადენები - შენადუღი ნაკერის სტანდარტული ულტრაბგერითი და ფაზირებული ულტრაბგერითი  მეთოდით შემოწმება;  აკრედიტაციის მინიჭებით სარწმუნო ხდება, რომ ჩვენი ლაბორატორია არის კომპეტენტური და ბაზარს შეუძლია დაეყრდნოს აკრედიტირებული პირის მიერ ჩატარებული შემოწმების შედეგებს და მის მიერ გაცემულ დასკვნას, რომელიც არ საჭიროებს დამატებით გადამოწმებას.