გაზიფიცირების სამწლიანი გეგმის ფარგლებში, საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას, მთავრობის განკარგულების საფუძველზე, დაევალა 2019-2021 წლების განმავლობაში, ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით, 384 დასახლებულ პუნქტში არსებული 88 363 აბონენტის ბუნებრივი გაზით მომარაგებისთვის განახორციელოს გაზიფიცირებისთვის საჭირო საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები. ასევე, 479 დასახლებულ პუნქტში შეასრულოს წინასაპროექტო მოკვლევის სამუშაოები და შემდგომი ინიცირებისათვის წარუდგინოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს.
მომდევნო სამწლიანი გეგმის ფარგლებში, საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას,მთავრობის განკარგულების საფუძველზე, დაევალა 2022-2024 წლების განმავლობაში, ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით, 244 დასახლებულ პუნქტში არსებული 39 698 აბონენტის ბუნებრივი გაზით მომარაგებისთვის განახორციელოს გაზიფიცირებისთვის საჭირო საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები.

გაზიფიცირება